שלח
הייתי מעוניין לציין לטובה את המדריך, שלט מצויין בחומר ויותר חשוב- באנשי הכיתה ושמר על עירנות והקשבה מלאה של התלמידים. בתור קצין בצה"ל עברתי מספר הדרכות החייאה , אך בפעם הראשונה ניתנה לי הזדמנות לבצע תרגול על בובה וזה היה מצויין וחשוב להמשיך בהדרכות בביצוע תרגול "מעשי" מכיוון שלימוד תיאורטי של הפעולות לא מכין מספיק לביצוע בשטח. חזקו ואמצו!
אסף וינטר, וינטר הנדסה בע"מ 13/05/2010
asafwin@017.net.il

תנאי שימוש בהדרכה מתוקשבת

קבלת התנאים:

מסמך זה מהווה הסכם משפטי בין אמיתי עזרה-ראשונה ואתר amitai-net.co.il (להלן "אמיתי" או "האתר") ובינך (להלן "המשתמש").

על ידי שימוש באתר הנך מסכים/ה לכל ההצהרות המנויות מטה והנך מתחייב/ת לכל התנאים המנויים מטה.

אנא קרא/י את פרטי ההסכם בקפידה לפני שהינך משתמש/ת באתר ו/או נרשם/ת בו.

מרגע השימוש ו/או מרגע ההרשמה באתר הנך מחויב/ת לתנאי הסכם זה.

אם אינך מסכים/ה לקבל על עצמך את תנאי השימוש בשירות, אל תשתמש ו/או תירשם לאתר.

אמיתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את מתן השירות או להשעות את גישתך לשירות במקרה של הפרת ההסכם על ידך.

אמיתי יהיה רשאי להימחות את זכויותיו באתר באופן חלקי או מלא מבלי שיידרש לקבל הסכמה כלשהי ממך.

תיאור השירות:

אמיתי הינו מרכז להדרכת עזרה ראשונה המאפשר למשתמש לבצע את תהליך הלמידה של קורס עזרה ראשונה בעזרת אתר האינטרנט שלו ולהשלים חלקו המעשי של הקורס במפגש פרונטלי.

הצהרות והתחייבויות של משתמש באתר:

הנך מתחייב/ת לספק נתונים נכונים, עדכניים, מדוייקים ומלאים על עצמך כפי שטופס ההרשמה דורש. היה וימצא כי המידע שנמסר על-ידך איננו מדוייק ו/או מלא ו/או עדכני, אמיתי שומר לעצמו את הזכות להשעות או להפסיק את מתן השירות ואת זכויותיך וכן לתבוע אותך בגין כל נזק ישיר ועקיף שיכול להיגרם לאמיתי או למי ממשתמשי האתר.

אין ליצור חשבון עבור אדם אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי הסכם זה. לעניין זה יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

השימוש באתר נועד לצרכיך האישיים ולשימושך הבלעדי, אין להרשות את השימוש בשירות לאחרים ואינך רשאי להעביר את המנוי לכל אדם אחר.

הנך מאשר/ת כי הנך מודע/ת לכך שהמידע שהנך חושף/ת בפני אמיתי נחשף מרצונך החופשי והשימוש בו יעשה לשם השירות המתואר בהסכם זה. המידע לא יועבר לצד ג' שאינו חלק משירותי האתר ללא אישורך, למעט כאמור בתנאי הסכם זה.

הנך מאשר/ת כי אמיתי זכאי לשלוח לך דואר אלקטרוני המבוסס על המידע אשר סיפקת לו ו/או לאתר, ובכלל זה הודעות מהאתר, עדכונים רפואיים, מידע רפואי או חומר מקצועי אחר. הנך מאשר/ת שכל דואר אלקטרוני הנשלח אליך מאת אמיתי הינו חוקי ומותר.

הנך מתחייב כי במועד המפגש המעשי שיקבע תהיה פנוי לחלוטין ללמידה וללא מחוייבויות או מסיחים כגון בני משפחה, עבודה, טלפונים, לימודים אחרים, נסיעות וכדו'.

במידה שתעבור/י בשימושך באתר, על אחד, או יותר מהכללים האמורים רשאי אמיתי לבטל את המנוי שברשותך, ללא כל החזר כספי וללא התראה מראש.

הנך מודע/ת לכך כי הפרת האבטחה של המערכת או של רשת התקשורת, עלולה לגרור אחריה אחריות פלילית או אזרחית. אמיתי רשאי לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כאמור לעיל, ורשאי לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד משתמשים שמעורבים בהפרת האבטחה.

המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי גולש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
העלאת תוכן או ביצוע פעולות אשר יש בהן משום עבירה על חוקי מדינת ישראל או בכלל, ובכלל זאת להימנע מהעלאת או פרסום תוכן אשר יש בו כדי להפר זכות יוצרים, סימן מסחר או סוד מסחרי של אחר, פרסום לשון הרע, דברי תועבה או פגיעה בפרטיותו של אחר.
ביצוע פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.

זכויות קנייניות

הנך מודע/ת לכך כי התוכן, תוכנה, מוסיקה, ווידאו, תצלומים, גרפיקה, אנימציה ו/או כל חומר או מידע המוצגים בפניך באמצעות האתר (להלן: "החומר") מוגנים על-ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סודות מסחריים ו/או זכויות ודיני קניין רוחני אחרים. כל שימוש בלתי מורשה בחומר עלול להפר זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת. הנך מחויב/ת לשמר את הודעות זכויות היוצרים ושאר הודעות על זכויות, המופיעות בחומר המקורי, בכל העתק שתיצור/י לחומר. אינך רשאי/ת למכור, לשנות, לשחזר, להציג, להפיץ, או להשתמש במידע בכל צורה שהיא עבור כל מטרה ציבורית או מסחרית. שימוש בחומר בכל אתר אחר באינטרנט או ברשת תקשורת אחרת אסורה בהחלט.

הגבלת אחריות

השרות באתר ניתן מיד לאחר התשלום ויחשב כ"שרות שסופק", מובהר בזאת שההרשאה לצפייה בחומר באתר וההשתתפות במפגש המעשי משווקים כיחידה אחת ולא ניתן לפצל את התשלום בגינם. ביטול תשלום עבור השירות ניתן רק לפי חוק הגנת הצרכן של מדינת ישראל. אם לא קיבלת שירות או יש לך תלונות לגבי השרות יש לפנות למשרדי אמיתי לבירור הנושא ומציאת פתרון. במידה ושילמת פעמיים על אותו שירות יש לפנות למשרדי אמיתי לקבלת זיכוי.

המשתמש מתחייב לסיים את תהליך הלמידה ולקיים את המפגש המעשי בתוך 12 חודשים מיום ההרשמה לשירות. מובהר בזאת שלאחר מועד זה רשאי אמיתי לחסום את הגישה של המשמש לאתר ולאמיתי לא תהיה כל מחויבות למשתמש.

על המשתמש מוטלת החובה לעקוב אחר תהליך הלמידה שלו ולהשלימו בזמן האמור.

הנושאים הנלמדים בקורס הינם בהתאם לסילבוס הקורס הנהוג באמיתי בהיקף הקורס שנבחר ומתעדכן מעת לעת, אמיתי אינו מתחייב להופעת תכנים ספציפיים כל שהם בחומר הנלמד, מחובתו של המשתמש לוודא טרם ההרשמה את המצאות התכנים המבוקשים בקורס.

המשתמש מצהיר כי ברור לו שתהליך הלמידה במסגרת השירות באתר הינו על ידי למידה עצמית בהתבסס על חומר טקסטואלי וגרפי שיוצג באתר. הלימוד מתאים לאדם בעל יכולת למידה ממוצעת.

עקב צורת הלמידה העצמית אין באפשרות אמיתי לצפות או להתחייב להיקף הזמן הנדרש להשלמת הלימוד שהינה אישית ומשתנה ומובהר שאמיתי לא מתחייב בשום דרך להיקף הזמן שהלימוד דורש.

במסגרת השירות רשאי המשתמש להציג שאלות לצוות אמיתי באמצעות המערכת באתר, המשתמש מאשר כי מובן לו שמענה לשאלות אלו ינתן על ידי צוות אמיתי בתוך זמן סביר בדוא"ל, בטלפון, בפקס או דרך האתר בהתאם לבחירת אמיתי. ינתן מענה אך ורק לשאלות שהתשובה להם אינה מופיעה מפורשות בחומר הלימוד.

עם השלמת חובות החלק העיוני באחריות המשתמש ליצור קשר עם אמיתי בכדי לתאם את המפגש המעשי.

בתחילת המפגש המעשי יתקיים מבחן עיוני על החומר שנלמד באופן עצמאי בחלק העיוני. קביעת המפגש המעשי מהווה התחייבות של המשתמש כי הוא שולט היטב בחומר ובדק את שליטתו בעזרת מבחן המתכונת. כשלון במבחן שיתקיים במפגש המעשי דורש קביעת מפגש מעשי נוסף וכרוך בתשלום נוסף.

החלק המעשי של הקורס יתקיים במפגש פרונטלי חד פעמי של מספר שעות. מספר השעות המדויק יימסר למשתמש בהתאם להיקף הקורס שיבצע.

המפגש המעשי המוצע הינו מפגש בכיתת הדרכה בתל-אביב. ניתן לבצע מפגש מעשי בבית החניך בתשלום נוסף. המפגש יתואם בין המשתמש לבין מדריך מטעם אמיתי במיקום ובמועד המתאים למשתמש. מובהר למשתמש כי מפגשים בשעות הלילה וסופי השבוע, מפגשים באיזורים פריפריים, מבודדים או שהגישה אליהם מורכבת מסיבות בטחוניות הינם מורכבים יותר והנם דורשים גמישות של המשתמש בקביעת מועד המפגש.

מפגש שיתואם עם נציג אמיתי והמשתמש בחר לבטל את ההשתתפות בו או לשנות את מועדו או את מקומו בהתראה של פחות משלושה ימי עסקים (ימי עסקים אינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג וחג) יחויב בתשלום נוסף.

במקרה בו בזמן המפגש המעשי יאלץ המדריך להפסיק את הלמידה לפרק זמן העולה על 20 דקות מצטברות עקב מחוייבויות אחרות של המשתמש, יהיה רשאי המדריך להפסיק את המפגש וקיום מפגש נוסף יהיה כרוך בתשלום נוסף.

משתמש שבחר לקיים את המפגש המעשי יחד עם קבוצה, מאשר בזה כי הוא מייפה את כוחו של מארגן הקבוצה כפי שהוא רשום אצל אמיתי לקבוע את מועד המפגש המעשי, את מקומו ואת האחריות ליידע אותו על פרטים אלה.

מובהר בזאת למשתמש כי לאמיתי אין אפשרות להתנהל מול חניכי הקבוצה באופן אישי וההתנהלות כולה תתבצע אך ורק מול מארגן הקבוצה כפי שהוא רשום אצל אמיתי.

משתמש שיבחר לעבור את המפגש המעשי שלא יחד עם קבוצתו או שלא יגיע למפגש המעשי, גם אם מסיבות שאינן תלויות בו (ובכלל זה עקב חוסר ידיעה על מועד או מקום המפגש), יאלץ לתאם מפגש מעשי באופן פרטי מול אמיתי . מובהר בזאת שמפגש זה כרוך בתשלום נפרד בלא כל קשר לתשלום המקורי ששילם המשתמש על השתתפותו בקבוצה.

משתמש שיבחר לארגן קבוצה לקיום המפגש המעשי מתחייב בזאת לקבוע את המפגש רק לאחר שבדק היטב שכל המשתתפים בקבוצה מוכנים היטב למבחן, תיאם עמם את מועד המפגש ואת מקומו ויידע אותם על כך. מובהר בזאת שכל טענה של משתמש בקבוצה על קביעת המפגש ללא תיאום או עדכון שלו הינה באחריות מארגן הקבוצה.

הענקת אישור, תעודה או הסמכה כל שהיא, ובכלל זה הסמכה רפואית, הסמכה לבצע פעולות או לקבל החלטות רפואיות תוענק למשתמש רק לאחר ביצוע מפגש מעשי ועמידה בכל דרישות הקורס בהצלחה. מובהר בזאת של שההסמכה הינה אך ורק לביצוע הפעולות שנלמדו, תורגלו ולהם הוסמך המשתמש מפורשות.

אין לאמיתי כל אחריות על החלטות או פעולות שיבצע המשתמש בהתבסס על החומר המופיע באתר טרם הוסמך להם במפגש מעשי.

ההסמכה המוענקת הינה בתוקף לשנתיים בלבד מיום ההסמכה, על המשתמש מוטלת החובה לעבור קורס רענון אחת לשנתיים בכדי לשמור על תוקף הסמכתו.

ההנחיות, ההמלצות והחומר המופיע באתר משקפים המלצות טיפוליות הנהוגות כיום. חובה על המשתמש להתעדכן בהמלצות רפואיות העלולות להשתנות.

אין אמיתי מתחייב להצלחת הפעולות המומלצות או להשפעה שלהם על מצב נפגע שטופל לפיהם.

בשירות זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לאתר (אתרי צד ג'), אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין אמיתי לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאמיתי כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו. אין אמיתי אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג' וכניסת המשתמש לאתרים המקושרים באמצעות הקישורים היא באחריותו המלאה של המשתמש.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן אישור,המלצה או העדפה על-ידי אמיתי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. אולם, לאור האופי הדינאמי של האינטרנט, יתכן מאוד כי במהלך הזמן חלו שינויים באתר המקושר.

אם המשתמש סבור כי האתר או החומר המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן,אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר

מובהר כי אף שבעלי האתר נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, הם אינם יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. המשתמש מאשר שמובהר לו שעלולים להיות זמנים בהם האתר יהיה לא זמין עקב תקלה או פעולות תחזוקה.

באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

באחריות המשתמש לוודא טרם שימוש בשירותי האתר את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם לגולש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט ו/או מכשיר ו/או תוכנה מתאימים.